More

  100% Discount || Ortaçağ Patristik (Kilise) Felsefesi

  Telegram Messenger | LinkedIn

  Ortaçağ Patristik (Kilise) Felsefesi

  Requirements

  • Felsefeye meraklı herkes alabilir. Yine de Platon, Aristoteles ve Plotinos felsefelerini bilmek anlamayı kolaylaştıracaktır.

  Description

  Bu derste öğrenecekleriniz liste şeklinde şöyle sıralanabilir:

  1

  Ortaçağ felsefesinin dört ayrı düşünce geleneği

  Düşünce geleneklerinin farklılıkları ve ortak noktaları

  Ortaçağ felsefesinin bir birlik meydana getirmesinin üç temel nedeni

  Teolojik konu ya da problemlerin felsefenin merkezine geçmesi

  Ortaçağda dinin, Yeniçağda bilimin oynadığı rolü ya da işlevi yerine getirmesi

  Dini bir topluluğun, bir ümmetin, Hıristiyan ya da İslam toplumunun veya Yahudi cemaatinin felsefesi

  Felsefenin teolojinin altında yer bulması

  Felsefenin kendisine öte dünyasal bir ilginin hâkim olduğu bir felsefe haline gelmesi

  Felsefenin mahiyeti ve konu alanının baştan sona değişmesi

  2

  Ortaçağ felsefesi için problemi: Yaratıcısına bozulmamış, maddenin kiriyle pislenmemiş olarak nasıl dönülebileceği problemi

  Dine, dini dogmaya veya teolojiye tabi olan bir felsefe

  Kültürel ya da felsefi bir miras olarak doğrudan doğruya İlkçağ felsefesine dayanması

  Tanrı tarafından bir amaca göre yaratılmış ve düzenlenmiş statik bir sistem

  Varlıklar hiyerarşisi anlayışının gelişmesi

  Mutlak hakikatleri bulmuş olduğuna inanan statik bir felsefe

  Teosantrik ya da Tanrı merkezli bir felsefe

  Tanrının yaratma tarzı ve kötülük problemi

  Teoloji olarak metafizik anlayışının ortaya çıkması

  Tanrının varlığının akıl yoluyla kavranabileceği

  Hiyerarşik bir tarzda düzenlenmiş bir evren anlayışı

  Metafiziksel bir anlam içinde realist bir görüş benimsenmesi, tümellerin insan zihninden bağımsız bir varoluşa sahip olduğunun savunulması

  İlk ve en çok başvurulan epistemolojik öğretinin bir tür “aydınlanma öğretisi” olması

  Varlığın bilgi konusundan ya da ontolojinin epistemolojiden önce geldiği bir felsefe

  Baştan sona monist olan bir felsefe

  Tümeller meselesi

  “İlk Günah” dogması

  3

  İman akıl ilişkisi problemi

  Din ile akıl arasındaki ilişki söz konusu olduğunda, Ortaçağda üç ana konum ya da tavır

  Bağdaşmazcılık tavrı

  “Birlik tezi”

  “Çifte hakikat anlayışı”

  Tamamlayıcılık tavrı

  Ortaçağ felsefesinin yöntemi: bir otorite yöntemi

  Teolojik meselelerde belirleyici olma rolünün otoriteye ait olması

  Yazılı metnin otoritesine yapılan güçlü vurgu

  Yöntem olarak akılyürütme, tartışma ve analiz

  Ortaçağ düşüncesinin bilginin muhafaza edilmesi ve aktarılmasındaki özel önemi.

  4

  Hıristiyan Ortaçağ Felsefesi’nin doğuşunun temelinde yatan iki şey

  “Kilise Babalarının (patres)” felsefesi

  Kuruculuğun iki anlamı ya da evresi

  Dogmatik teolojiyle apolejetik teoloji ayrımı

  Hıristiyan filozofların teistik inancı pagan felsefe ve putperest saldırılar karşısında savunma ve gnostiklerin felsefi spekülasyonlarına karşı koyma çabaları

  Teoloji ve dinin doğrularının bir bütünün ayrılmaz öğeleri ya da parçaları olarak değerlendirilmesi

  Antik Yunan felsefesinin büyük ölçüde Platonik felsefe ekseninde, Hıristiyanlığa monte edilmesi

  Patristik felsefenin kendi içinde ayrıldığı üç dönem

  Patristik Felsefenin İlk Dönemi

  Apolojistlerin önemi

  Apolojistlerin klasik felsefe karşısında aldıkları birbirine karşıt iki ayrı tavır

  5

  Patristik Felsefenin Altın Çağı

  İskenderiyeli Clement

  Credo ut intelligam (anlayabilmek için inanıyorum) tavrı

  Felsefe, bilgeliği tüm kavim ve uluslar için parlayan Tanrının inayetinin bir sonucu ya da lütfudur.

  Senkretik ya da eklektik bir felsefe

  Gerçek felsefe insan zihnini teolojiye hazırlar.

  Kurgusal veya spekülatif düşünen aklın teolojinin hizmetine koşulması

  Negatif teoloji, via negativa.

  Clement’in eserleri: Protrepticus, Paedagogus ve Stromata

  Origenes: Hayatı ve Eserleri

  Hıristiyanlıkla klasik felsefenin sentezine giden yolda ciddi adımlar

  Teslis inancının bir versiyonu olarak Platon

  Yoktan var eden Tanrı’yı felsefeye mal etmek

  Kötülüğün mahiyeti

  Origenes’in Etkileri

  Kutsal Kitap’ın üç farklı düzeydeki anlama sahip olmasının konu edinilerek tefsir edilmesi

  Origenes’in Mistik Etiği

  Manevi hayatın içsel bir tırmanış olarak tasvir edilmesi

  6

  Aziz Augustinus’un felsefe tarihindeki önemi

  “İnanabilmek için anla; anlayabilmek için iman et!”

  Bilgi Anlayışı, Epistemolojisi

  Sonlu, sınırlı varlık olan insanın sonsuz ve sınırsız aşkın Tanrı’yı bilmesi meselesi

  Augustinus’un Yunan felsefesinden aldığı üç unsur ya da disiplinli felsefe anlayışı

  Si fallar sum.

  Bilginin dereceleri: Duyumsal bilgi, rasyonel bilgi ve sezgisel bilgi

  Aydınlanma Kuramı

  İnsan zihni ezeli-ebedi, değişmez doğruları görebilmek için aydınlatılmaya gerek duyar.

  Tanrı Anlayışı

  Tanrının Varoluşuyla İlgili Argümanı

  Tanrının Sıfatları

  Yetkin ve değişmez Tanrı

  Tanrının yaratması nasıl olur?

  7

  Değere Dayalı Varlık Görüşü

  Varlık Hiyerarşisi

  Değer hiyerarşisinden gerçeklik hiyerarşisine

  Değere dayalı varlık hiyerarşisinin basitlik ve birlik açısından değerlendirilmesi

  Kötülük Problemi

  Düzenin bozulması ya da tersine çevrilmesi, yani düzensizlik ve adaletsizlik olarak kötülük

  Kötülüğün sorumluluğu kime aittir?

  Günaha İlişkin Açıklaması

  Etik anlayışında adaleti ve erdemi tanımlaması

  Adil, ahenge dayalı bir düzen.

  İlk günahın mahiyeti

  Mutluluğun elde edilmesi

  Aşk teorisi ve aşk etiği

  İnsanın aşkına konu olan varlıklar

  Devlet Anlayışı: Yeryüzü devleti ve Gökyüzü devleti arasındaki farklar

  Dünya devleti ve Tanrı devleti

  Gökyüzü Devletinin yeryüzündeki temsilcisi

  Aşk ile iyi devlet arasındaki ilişki

  8

  Patristik Felsefenin Gerileme Dönemi

  Sahte Dionyssos’un gerçek kişiliğini gizlemesi

  Birlik ve Çokluk Problemi

  Hiyerarşik ve değere dayalı bir varlık görüşü

  Göksel hiyerarşi ve yeryüzü hiyerarşisi farkı

  Mistik Teolojisi

  Tanrıyı bilmenin üç farklı yolu

  Via affirmativa (olumlu yol)

  Via negativa (olumsuz yol)

  Tanrı düşüncesini antropomorfizmden kurtarmak

  “Bilinemez Olanın Karanlığı”

  “Ruhun karanlık gecesi”

  Via eminentiae (seçkin yol)

  Tanrı nasıl yaratır?

  Varolan her şeyin, nedeni olarak Başı, nihai ve en yüksek amacı olarak da sonu olarak Tanrı

  9

  Anicius Manlius Severinus Boethius’un önemi ve felsefedeki yeri

  Tümel Görüşü ve bu görüşün önemi

  Felsefede “tümeller kavgası” olarak bilinen meşhur tartışma

  Gerçek tözler, zihinden bağımsız gerçeklikler olarak tümeller, cisimsel varlıklar mıdır, yoksa cisimsel olmayan gerçeklikler midir?

  İsogoji

  Tümeller konusunda temelde alınan üç tavır ya da üç farklı yanıt

  Kavram realizmi, nominalizm ve kavramcılık

  Tanrının Mutlak Bilgisi

  Kader paradoksu, tanrı biliyorsa kulun ediminin özgür olması nasıl mümkün oluyor?

  Ebedi şimdi

  Felsefenin tesellisi

  Gerçekte iyi olan şey nedir?

  Boethius’un teleolojik etiği

  Who this course is for:

  • Felsefe meraklısı herkese.


  Get this Deal


  Get this Deal

  #Ortaçağ #Patristik #Kilise #Felsefesi #Get this Deal
  تخفيضات,كوبونات,كوبون,عروض,كوبون كل يوم
  Get this Deal,Get this Deal
  udemy sale,udemy for business,udemy discount,udemy gutschein,business administration,discount factor,course deutsch,course catalogue,udemy course discount,javascript courses online,javascript course,freebies,toefl speaking,excel courses online,excel courses,excel templates dashboard,software engineering course online,software engineering course,

  Related articles